Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

vertezli
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabeinthe beinthe
vertezli
5690 06a5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabeinthe beinthe
vertezli
5229 eb5c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeinthe beinthe
vertezli
3628 7496
vertezli
5946 6e38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
vertezli
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viabeinthe beinthe
Reposted fromnokturnal nokturnal viabeinthe beinthe
vertezli
5587 1eab
Reposted fromkarahippie karahippie viabeinthe beinthe
vertezli
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeinthe beinthe
vertezli
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viabeinthe beinthe
vertezli
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeinthe beinthe
vertezli

August 24 2017

vertezli
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viadice dice
4851 36f9 500
Reposted fromsunlight sunlight viadice dice
vertezli
Reposted fromoll oll viadice dice
vertezli
Reposted frombluuu bluuu viadice dice
vertezli
Oczywiście nie miało znaczenia, w jakim kierunku się człowiek porusza, byle nie stać w miejscu. 
— Terry Pratchet
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viadice dice
vertezli

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.

— Domagalik, Wiśniewski - 188 dni i nocy
Reposted frompffft pffft viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl